Ochrana finančných záujmov Európskej únie (OFZ EÚ)

- súbor opatrení zameraných na zabezpečenie efektívnosti a transparentnosti tvorby zdrojov všeobecného rozpočtu EÚ,efektívnosti, účelnosti, hospodárnosti a transparentnosti nakladania s prostriedkami tohto rozpočtu, rozpočtov ním spravovaných, ako aj nakladania s majetkom EÚ, jej inštitúcií a orgánov. Znamená prijímanie potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť finančným záujmom Európskej únie rovnako dôslednú ochranu, akú Slovenská republika poskytuje svojim vlastným finančným záujmom.