Poistka

- je písomné potvrdenie poisťovateľa o uzavretí poistnej zmluvy. Poistná doba - je doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté.