Prijímanie úplatku

– (§ 328 až 331 Trestného zákona) znamená žiadať, dať si sľúbiť, či prijať určité plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy, na ktoré by inak podplácaná osoba nemala nárok za to, aby podplácajúcej osobe poskytla určité výhody, spočívajúce vporušení svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, povolania, funkcie alebopostavenia. Ide o tzn. pasívnu korupciu, osoba sa necháva podplácať.