Rozpočet Európskej únie

- sú prostriedky daňovníkov, ktoré sa používajú pri realizácii politík schválených zákonodarcom Európskej únie (EÚ). Rozpočet EÚ je tvorený vlastnými zdrojmi a ostatnými príjmami. Vlastné zdroje EÚ možno charakterizovať ako príjmy pridelené raz a navždy EÚ s cieľom financovania svojho rozpočtu a plynúce do tohto rozpočtu automaticky bez potreby akéhokoľvek dodatočného rozhodnutia národných orgánov. Vlastné zdroje EÚ sú tvorené clom, poľnohospodárskymi poplatkami, odvodmi z produkcie cukru, zdrojom založeným na dani z pridanej hodnoty (DPH) a zdrojom založeným na hrubom národnom dôchodku (HND). Podstatná časť rozpočtu EÚ je tvorená vlastnými zdrojmi, pričom malý podiel zabezpečujú ostatné príjmy (napr. dane a iné zrážky z platov zamestnancov, bankové úroky, príspevky z nečlenských krajín na určité programy spoločenstva a pod.).