Sociálna dávka

– dávka v hmotnej núdzi - je to všeobecný pojem, jeho synonymum a v legislatíve ukotvený pojem, je dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Hmotná núdza je stav. Kedy príjem členov domácnosti nedosahuje minimálnu hranicu príjmu (životné minimum) a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem. Občanom v hmotnej núdzi sa poskytuje pomoc, a to formou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Môže sa poskytovať v peňažnej forme, vecnej forme alebo kombinovanej forme. Sociálnou dávkou je aj finančný príspevok štátu pre rodiny s nezaopatrenými deťmi a finančný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.