Sporenie a Investovanie

Rastúci trend: Spoločensky zodpovedné investovanie. Prečo sa stať zeleným investorom?

8. októbra 2023

Investovanie s ohľadom na budúce generácie. A to nemáme na mysli zanechanie majetku vašim vnúčatám.

Hovoria vám niečo pojmy ESG a SRI?

ESG predstavuje skratku pre trojicu pojmov – Environment, Social, Governance – teda firmy, ktoré dbajú na všetky aspekty životného prostredia, sociálneho prostredia a spôsoby riadenia podnikov patria do skupiny tzv. ESG spoločností.

Pojem SRI, teda spoločensky zodpovedné investovanie (Socially Responsible Investment) si je významovo veľmi blízke s ESG. Spoločensky zodpovedné investovanie zahŕňa rozhodovanie o investíciách v kombinácií finančných faktorov so sociálnymi, etickými a environmentálnymi faktormi.

Ak si to povieme jednoduchšie, tak investovanie do ESG fondov predstavuje spoločensky zodpovedné investovanie (SRI investovanie), pri ktorom berieme do úvahy okrem zhodnotenia aktív aj dopad na spoločnosť a životné prostredie.

Prečo sa o SRI oplatí zaujímať?

Takýto druh investovania spája finančné ciele investorov s obavami, ktoré sa týkajú životného prostredia, sociálnych otázok, správy a riadenia organizácií (ESG). Spoločensky zodpovedné investovanie (SRI) je trend, ktorý neustále narastá a vyvíja sa, a to vďaka pozornosti ľudí, investorov aj firiem a z obáv vplyvu ESG rizika z dlhodobého hľadiska.

SRI je považované za menej rizikové a v dlhodobom horizonte je rovnako výnosné ako ostatné investície. Investície do spoločensky zodpovedných firiem umožňujú dosiahnuť, aby sa váš investičný cieľ neuberal iba jedným smerom - zhodnotiť váš majetok, ale hneď dvoma – vďaka SRI môžete získať až nadpriemernú finančnú návratnosť a tiež prispieť k zlepšeniu spoločnosti.

Príchod uvedomelejších generácií investorov

Kruhy investorov, pre ktorých nie je podstatný len výnos, ale aj okolie, z roka na rok narastajú. Preto ESG princípy postupne menia ,,tradičný‘‘ prístup k investovaniu a prinášajú zodpovedné investovanie, ktoré na jednej strane ponúka zisk a zas na tej druhej investorovi ponúka možnosť voľby kam jeho aktíva investovať z hľadiska trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

Dnes sa najmä mladšie ročníky – generácie Y a Z, snažia investovať svoje voľné zdroje udržateľnejším spôsobom a investujú do organizácií, ktoré pomáhajú zmierniť klimatickú krízu, šetriť energie a prírodné zdroje, teda svoje aktíva presúvajú do riešení, ktoré pomáhajú životnému prostrediu aj spoločnosti. Je to svetový trend, ktorý sa už aj na našom území teší čoraz väčšej popularite.

Je SRI iba rýchly trend alebo budúcnosť?

Momentálne má pri SRI najväčšiu váhu životné prostredie a najvyššiu alokáciu v portfóliu získavajú obnoviteľné zdroje a čistá energia.

Podľa štúdie spoločnosti Bloomberg sa 32 % respondentov domnieva, že v súčasnosti prinášajú obnoviteľné zdroje a čistá energia najvyššiu návratnosť investícií, a rovnaký počet respondentov sa domnieva, že to bude platiť aj v roku 2030.

Štúdia tiež poukazuje, že sa čoraz viac zohľadňujú aj sociálne faktory, ktoré hodnotia vplyv spoločnosti na zákazníkov, zamestnancov, miestne komunity a spoločnosť vo všeobecnosti. Je teda možné, že do roku 2030 budú mať sociálne faktory pre akcionárov väčšiu váhu, než tie environmentálne.

Bloomberg tiež uvádza, že aktíva ESG fondu do roku 2025 dosiahnu hodnotu 50 biliónov USD, čo bude predstavovať viac ako tretinu z predpokladaného celkového objemu spravovaných globálnych aktív vo výške 140,5 bilióna USD. V súčasnosti aktíva ESG fondov predstavujú 39,3 miliardy USD.

Udržateľný investor

Udržateľnosť zaujala mnoho investorov, pre ktorých nie sú dôležité zisky za každú cenu. Udržateľní investori oproti tomu tradičnému prejavujú zvýšenú citlivosť na environmentálne a spoločenské faktory.

Klasický investor sa najmä zaujíma o to, čo manažment firmy robí pre to, aby sa zvýšili zisky firmy, čím sa zvýši aj cena akcií. 

Taký ,,zelený‘‘ alebo udržateľný investor sa okrem ziskovosti zaujíma aj o ďalšie, častokrát pre neho dôležitejšie alebo minimálne rovnako dôležité veci. Zaujíma sa napríklad o problematiku vzťahu firmy a životného prostredia, ako firma nakladá s vytvoreným odpadom, či má reálny plán na znižovanie emisií a podobne. Zaujímajú sa o tzv. ESG princípy, teda kritériá udržateľného investovania.

Základy ESG princípov firmy sa týkajú najmä udržateľnosti životného prostredia, neporušovaniu ľudských práv a práv zamestnancov, férového jednania so zákazníkmi, nezneužívania detskej práce, nepodieľanie sa na diskriminácií a nepodporovanie alkoholu, hazardu a zbraní. Pri spoločensky zodpovednom investovaní ide o investovanie svojho majetku do firiem, ktoré sa snažia byť súčasťou riešenia a nie problému.

Žiadne ,,či‘‘ ale ,,koľko a kam‘‘ investovať

Záujem o spoločensky zodpovedné investovanie do udržateľného rozvoja rastie a rovnako tak aj ESG fondy. Už z toho, čo ste si mohli prečítať vyššie iste viete, že SRI je zaujímavá investičná príležitosť z hľadiska výkonnosti ESG fondov.

Na základe údajov spoločnosti Morningstar Direct, ktorá skúmala priemerný výnos fondov ESG u desiatich najlepších amerických akciových podielových fondov v ročnom prieskume Barron's ESG, sa zistila lepšia výkonnosť ESG fondov než pri indexe S&P 500, pričom priemerný výnos ESG bol záporných 13,8 % oproti strate 18,1 % v prípade indexu S&P 500.

Ako sa však rozhodnúť, do ktorého ESG fondu investovať?

Stane sa, že sa ratingové agentúry nezhodnú na tom, ktorá organizácia je lídrom pokiaľ ide o ESG kritériá. V praxi to vyzerá nejak tak, že kým jedna agentúra označí spoločnosť za lídra v udržateľnosti, druhá agentúra ju označí ako priemernú a podobne.

Všetko je najmä o tom, akú investičnú stratégiu si zvolíte. V tom vám môže dopomôcť aj ,,Tripple bottom line‘‘ (TBL) koncept, alebo dimenzia 3P (people, planet, profit), teda ľudia, planéta a zisk.

Koncept TBL poukazuje na to, že firmy by sa mali zaviazať zamerať sa na sociálne a environmentálne otázky rovnako ako na zisky. Teda že namiesto jedného cieľa firmy – zisku, by mali existovať tri – zisk, planéta a ľudia.

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, písmo, kruh

Automaticky generovaný popis
Tripple Bottom Line (Zdroj: vlastné spracovanie)

Organizácia, do ktorej akcií chceme investovať, by tak mala brať ohľad na princípy v jednotlivých oblastiach – v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. V ekonomickej oblasti by sme si mali vybrať spoločnosť, ktorá dbá napríklad na fair trade (férové dodávateľské a odberateľské vzťahy), ochranu duševného vlastníctva, kvalitu a bezpečnosť produktov a služieb a iné. V sociálnej oblasti organizácie by sme mali hľadať princípy, ktoré dbajú na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, rovnosť či okrem mnohých ďalších aj dodržiavanie ľudských práv. Environmentálna oblasť by zas mala zahŕňať princípy ako ekologickú výrobu, ochrana prírodných zdrojov alebo aj šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok