Select Page

Pravidlá používania súborov cookies

Cookies – sú malé textové súbory ukladané webovými stránkami počas ich prehliadania do pamäte zariadenia na ktorom je webová stránka navštevovaná. Skladájú sa z najviac 255 znakov a nezaberájú viac ako 4 kB.

Návštevou internetových stránok dáva návštevník spoločnosti Financie.online SK s.r.o. súhlas na spracúvanie a zhromažďovanie údajov pomocou súborov cookies a iných bežne využívanách nástrojov na získavanie informácii prostredníctvom webových stránok.
Tieto údaje je možné zo zariadenia kedykoľvek vymazať a zhromažďovanie údajov deaktivovať, blokovať alebo zrušiť.

Návštevník pokračovaním v prehliadaní vyjadruje spoločnosti súhlas na zhromažďovanie údajov o internetovom pripojení a zariadení – ide najmä IP adresu, verziu prehliadača, operačný systém a iné bežne zhromažďované údaje. Účelom zhromažďovania sú štatistické účely a kontrola správneho fungovania webových stránok. V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov sa tieto údaje nepovažujú za osobné údaje dotknutých osôb.

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je slobodnou voľbou každého návštevníka. Niektoré funkcie webových stránok však môžu byť blokovaním cookies obmedzené.

Blokovanie cookies

V prípade ak si návštevník neželá zapisovať na svoje zariadenie súbory cookies, ktoré používa webová stránka prevádzkovateľa na štatistické a reklamné účely, môže ich používanie obmedziť v nastavenia svojho internetového prehliadača.

Podmienky používania internetových stránok a mobilnej aplikácie

Úvodné ustanovenia

Financie.online SK s.r.o., Ruskov 246, 044 19 Ruskov, IČO: 48180343, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.37473/V (ďalej len „Prevádzkovateľ”) je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok “financie.online” a ďalších internetových stránok na doménach, ktorých je vlastníkom. Prevádzkovateľ je ďalej vlastníkom a prevádzkovateľom mobilnej aplikácie “Financie.online” (ďalej len “Mobilná aplikácia”). Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Internetové stránky myslí akákoľvek z nich, jej časť, obsah na nej uvedený a/alebo služba ňou poskytovaná a pod, pod pojmom Mobilná aplikácia sa myslí akákoľvek časť aplikácie, funkcia, obsah alebo poskytovaná služba. Pre vstup a/alebo používanie Internetových stránok platia nasledovné podmienky stanovené Prevádzkovateľom, s ktorými osoba vstupujúca a/alebo používajúca Internetové stránky a Mobilnú aplikáciu (ďalej len „Používateľ”) dáva vstupom (používaním aplikácie) svoj súhlas a zároveň sa ich zaväzuje dodržiavať.

Rozsah informácií

Internetové stránky, Mobilná aplikácia a ich obsah sú chránené v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v neskoršom znení (Autorský zákon). Ich obsahom sú informácie súvisiace s činnosťou a službami Prevádzkovateľa.

Práva a povinnosti Používateľa

Internetové stránky a Mobilnú aplikáciu je Používateľ oprávnený využívať pre svoju osobnú potrebu bezplatne. V prípade využívania Internetových stránok odlišne s predchádzajúcou vetou je Používateľ povinný získať predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa. Akékoľvek používanie Internetových stránok a Mobilnej aplikácie je možné za predpokladu, že nedôjde k (i) zásahu do ich technickej alebo obsahovej časti bez písomného súhlasu Banky, (ii) k ich zmene alebo odstráneniu akýchkoľvek ich častí alebo (iii) zobrazeniu alebo odoslaniu informácie z Internetových stránok, ktoré by odporovalo právnym predpisom alebo dobrým mravom.
Akýkoľvek neoprávnený zásah, používanie, kopírovanie alebo napodobovanie Internetových stránok, je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
V prípade ak takýmto konaním vznikne Prevádzkovateľovi škoda, je povinný Používateľ Prevádzkovateľovi vzniknutú škodu nahradiť.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ a vlastník Internetových stránok má výlučné právo (i) vydávať a meniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, (ii) meniť ich obsah, (iii) vykonávať všetky majetkové práva k Internetovým stránkam, (iv) podmieniť prístup Používateľa na Internetové stránky poskytnutím niektorých osobných údajov a (v) odmietnuť alebo obmedziť prístup Používateľov na Internetové stránky aj bez uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za (i) presnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na Internetové stránky a do Mobilnej aplikácie z iných zdrojov, (ii) inú formu komunikácie alebo software prevádzkovaný tretími stranami prostredníctvom Internetových stránok a Mobilnej aplikácie a (iii) akékoľvek škody (priame, nepriame alebo následné) alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia (a) Internetových stránok a Mobilnej aplikácie, či už z dôvodu poruchy, chyby, prerušenia alebo napadnutia škodlivý kódom alebo hackerským útokom.

Prevádzkovateľ zároveň nenesie zodpovednosť za technické poruchy ako výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti Internetových stránok alebo Mobilnej aplikácie.

Prevádzkovateľ nekontroluje internetové stránky tretích strán ani ich postupy ochrany súkromia a osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od postupov Prevádzkovateľa.

Záverečné ustanovenia


Tieto podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia na Internetových stránkach.

Politika ochrany osobných údajov

Osobné údaje

Osobnými údajmi podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Zákon o ochrane osobných údajov) sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identi kátora (rodné číslo) alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociál- nu identitu (biometrické údaje).

Financie.online SK s.r.o. (ďalej len “prevádzkovateľ”) za účelom ochrany osobných údajov klientov implementovala viaceré bezpečnostné opatrenia. Tieto opatrenia sú rovnako aplikované na procesy zberu informácií, ich ukladania, spracovania a likvidácie a zameriavajú sa na ochranu osobných údajov klientov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Klienti prevádzkovateľa majú právo kedykoľvek požiadať o zoznam osobných údajov, ktoré o nich prevádzkovateľ eviduje. Klienti prevádzkovateľa majú právo požiadať o zmenu, doplnenie, alebo vymazanie svojich osobných údajov. Prevádzkovateľ využije všetky dostupné možnosti a prostriedky na to, aby chránil osobné údaje svojich klientov v čo najväčšej možnej miere.

Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje klientov sú prevádzkovateľom spracúvané za účelom rozosielania marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, novinkách a produktoch.

Spracúvanie osobných údajov podlieha prísnym bezpečnostným pravidlám s cieľom maximálneho zabezpečenia a ochrany spracúvaných údajov počas ich spracúvania a prenosu. K zabezpečeniu elektronického prenosu údajov je použitá technológia SSL, ktorá šifruje prenášané dáta. Použitie takéhoto zabezpečenia je indikované ikonou kladky v adresnom riadku internetového prehliadača.

Ochrana osobných údajov

Používateľ návštevou Internetových stránok alebo využívaním mobilnej aplikácie a poskytnutím osobných údajov prevádzkovateľovi dobrovoľne udeľuje súhlas so spracúvaním v rozsahu takto poskytnutých osobných údajov za účelom, ktorý vyplýva z účelu ich poskytnutia ako aj využívania Internetových stránok a mobilnej aplikácie, a to najmä no nielen pre vnútorné potreby prevádzkovateľa, informovanie o produktoch a službách, pre priamy marketing prevádzkovateľa a výkon podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa a to na dobu 10 rokov od poskytnutia predmetných osobných údajov Používateľom.

Používateľ vyhlasuje, že všetky informácie a osobné údaje, ktoré poskytuje prevádzkovateľovi prostredníctvom webových stránok a mobilnej aplikácie poskytuje dobrovoľne a poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.

Používateľ vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ je oprávnený svoj súhlas písomne odvolať na adresu sídla prevádzkovateľa. Vykonaním takéhoto úkonu Používateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnúť Používateľovi služby, ak je pre poskytnie predmetných služieb nevyhnutný jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať adekvátne opatrenia, aby sa s osobnými údajmi žiadateľa zaobchádzalo podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike a príslušných miestnych predpisov o ich ochrane, a aby nedošlo k ich zneužitiu.

© 2017 Financie.online SK s.r.o. Všetky práva vyhradené.

[email protected]     0910 433 940

Podmienky, vlastnosti, dostupnosť a záruky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie na tejto webovej stránke nie sú odporúčaním na kúpu konkrétneho finančného produktu alebo finančnej služby. Bez osobnej konzultácie majú len informatívny charakter a sú platné len k dátumu aktualizácie. Všetky ochranné známky na tejto stránke sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Podmienky používania.

Pridaj sa k nám!

Zostaň v obraze a buď medzi prvými, ktorých upozorníme na novinky a vylepšenia.

Odoslanie e-mailu bolo úspešné! Ďakujeme! Teraz už len potvrďte odber v potvrdzovaciom e-maile, ktorý Vám bol zaslaný :-)